telefon tel: 15 879 41 01 e-mail biuro@korem.com.pl


images

6 najważniejszych zmian w ustawie Prawo budowlane od 2015 roku

6 najważniejszych zmian w ustawie Prawo budowlane od 2015 rokuW 2015 roku czeka nas nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W założeniu ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych. Także dla szeregowego Kowalskiego. Poniższa galeria prezentuje najbardziej istotne zmiany.1. Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego
Zmiana dotyczyć będzie budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją czyli nie narusza granicy sąsiadów.
Zamiast dotychczasowego pozwolenia, wystarczy zgłoszenie budowy z projektem budowlanym oraz dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku
Projekt musi być zgodny z MPZP. Jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie zastrzeżeń – można rozpocząć budowę.
Do tej pory czas oczekiwania na zgodę wynosił ok. 60 dni,a w dużych miastach wydłużał się nawet do 3 miesięcy

2. Wydawanie pozwoleń na budowę możliwe, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze
Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
Wg nowych zapisów, dzięki tej operacji inwestor zyska co najmniej 14 dni.

3. Więcej obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie
W katalogu takich obiektów znajdą się: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe oraz place składowe, postojowe, parkingi a także stawy rybne.

4. Likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych
Obecnie inwestor na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych ma obowiązek zgłosić ten fakt nadzorowi budowlanemu.
Większość budujących dom przyznawała, że był to obowiązek bardzo uciążliwy, zdecydowano więc o jego likwidacji.

5. Mniej formalności dotyczących projektu
Do minimum ograniczona zostanie lista obowiązkowych elementów projektu budowlanego.
Nowelizacja spowoduje zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.
Zniesiony zostanie nakaz dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną.

6. Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) skrócony z 21 do 14 dni
Nowelizacja zakłada możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej i nie liberalizuje wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej
Znowelizowane przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło : http://prawo.gazetaprawna.pl/galerie/830299,duze-zdjecie,7,prawo-budowlane-zmiany-od-2015-roku.html

 


telefon tel: 15 879 41 01 e-mail biuro@korem.com.pl