6 zmian w prawie budowlanym w 2020 roku, które ułatwią budowę domu

 

6 zmian w prawie budowlanym w 2020 roku, które ułatwią budowę domu

W ostatnim czasie wiele mówiono o zmianach, jakie mają nastąpić w prawie budowlanym w 2020 roku. Wygląda na to, że właśnie nadchodzący rok będzie tym momentem, w którym liczne nowelizacje w końcu wejdą w życie. Jakie zmiany czekają nas w prawie budowlanym w 2020 roku?

prawo budowlane 2020

1. Szybsze uzyskanie pozwolenia na budowę w 2020 roku

Główną osią zmian w prawie budowlanym w 2020 roku ma być znaczne uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez zmianę przepisów proceduralnych. Ustawodawca przewiduje, że dzięki temu procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz użytkowania budynków ulegnie kilkukrotnemu przyspieszeniu. Nastąpi likwidacja niektórych zbędnych obowiązków inwestorów oraz doprecyzowanie przepisów, których wykładnia budzi wątpliwości.

Według nowej procedury projekt budowlany zostanie skrócony do trzech głównych części:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • projektu technicznego.
Ponadto nie trzeba będzie dołączać go w całości do wniosku o zgłoszenie budowy lub o pozwolenie na budowę. Po zmianach w prawie budowlanym w 2020 roku ten obowiązek będzie dotyczyć jedynie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt techniczny określający rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne może być wymagany dopiero przy zgłaszaniu zakończenia robót budowlanych albo składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zgłaszający będzie musiał przygotować trzy kopie uproszczonego projektu budowlanego w miejsce dotychczas obowiązujących czterech.

2. Inwestycje niewymagające zgłoszenia i pozwolenia w 2020 roku

Na przyspieszenie rozpoczęcia prac budowlanych oraz skrócenie okresu realizacji inwestycji mają wpłynąć także liczne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót budowlanych, które przewidują nowe przepisy prawa budowlanego w 2020 roku.

Uzyskaniem pozwolenia lub zgłaszaniem robót nie będą musieli się przejmować ci inwestorzy, którzy zamierzają zrealizować jedną z następujących inwestycji:

 • montaż instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku,
 • montaż naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m²,
 • urządzenia melioracji wodnej,
 • obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej (np. huśtawki),
 • wpłatomaty,
 • biletomaty,
 • automaty sprzedające,
 • paczkomaty i inne automaty przechowujące przesyłki,
 • automaty do wykonywania innych usług o wysokości nieprzekraczającej 3 m.
prawo budowlane 2020
prawo budowlane 2020
Pomimo tego, że zwolnienie inwestorów z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót budowlanych ma na celu głównie przyspieszenie pracy urzędów. Objęcie tym zwolnieniem także automatów jest ukłonem w stronę coraz prężniej rozwijającego się sektora usług.

3. Prostsza legalizacja samowoli budowlanej w 2020 roku

Jednym z bardziej kontrowersyjnych rozwiązań stanowi wprowadzenie granicznego terminu legalizacji samowoli budowlanych w 2020 roku. Do tej pory na legalizację obiektów wzniesionych bez pozwolenia mogli liczyć jedynie ci inwestorzy, którzy byli w stanie przedstawić ich zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy.

Po wejściu w życie przepisów legalizacja samowoli budowlanych będzie dostępna dla wszystkich budynków, które są użytkowane przez co najmniej 20 lat oraz dla których sporządzono ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

samowola budowlana 2020

4. Nowy termin stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

W 2020 roku inwestorzy w końcu doczekają się wprowadzenia granicznego terminu, po którym nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Dotychczas z takim wnioskiem można było wystąpić w każdym momencie, co tworzyło po stronie osób zarządzających budynkami oraz ich użytkowników niepewność w kwestii np. stabilności prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie. Brak racjonalnego terminu stwierdzenia nieważności decyzji mógł negatywnie wpływać nawet na funkcjonowanie zwykłych mieszkańców bloków lub kamienic.

Wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji wpłynie pozytywnie na sytuację inwestorów, którzy zostaną zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty legalizacyjnej (od 2 do nawet 5 tysięcy złotych). Pośrednio odbije się to korzystnie także na zwykłych użytkownikach obiektów budowlanych, którzy nie mają żadnego związku z wadami powstałymi na drodze uzyskiwania pozwolenia na budowę lub użytkowanie i nie powinni ponosić ich konsekwencji.

5. Większe bezpieczeństwo pożarowe budynków w 2020 roku

Ustawodawca zdaje się także dostrzegać potrzebę dostosowywania lokali mieszkaniowych do warunków prowadzenia w nich działalności gospodarczych o charakterze usługowym. Dlatego w 2020 roku zaostrzeniu ulegną przepisy przeciwpożarowe dla budynków lub ich części, których sposób użytkowania uległ zmianie. Jeśli więc właściciel mieszkania będzie chciał zmienić je na lokal usługowy, będzie zobowiązany sporządzić oraz przedstawić ekspertyzę przeciwpożarową.

6. Zmiany w programie „Czyste Powietrze” w 2020 roku

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów odnoszących się do procesu budowlanego wpłynie także na realizację programu „Czyste Powietrze” w 2020 roku. Chodzi o ułatwienie przyłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nowelizacja zakłada nałożenie na projektanta obowiązku sprawdzenia, czy jedno- i wielorodzinne budynki mieszkalne można podłączyć do już istniejącej sieci ciepłowniczej. Wydanie warunków przyłączenia do sieci powinno zostać przeprowadzone bez zbędnej zwłoki. W przeciwnym razie za opieszałość ustawodawca przewidział karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki.

W 2020 roku zakazane będzie też pobieranie opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

https://www.homebook.pl/artykuly/5249/6-zmian-w-prawie-budowlanym-w-2020-roku-ktore-ulatwia-budowe-domu

Kodeks urbanistyczno-budowlany. Nowe przepisy od 2018 roku

W 2018 roku mają zmienić się przepisy dotyczące branży urbanistycznej i budowlanej. Przedstawiamy te zmiany, które powinny być najbliższe przeciętnemu Kowalskiemu.

System pro­fili Brüg­mann bluEVOLUTION 73 AD

to kla­syczny i ele­gancki wygląd, który spro­sta wyma­ga­niom każ­dego użyt­kow­nika okien, cenią­cego sobie jakość i nie­za­wod­ność. System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm (klasa A)

DUŻE i MAŁE – każde wyzwanie traktujemy prestiżowo


Zapewniamy w trakcie budowy pełną współprace z Inwestorami do momentu
uzyskania odbioru budynku. Doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji zlecenia.

WŁASNE Mieszkanie? Jesteśmy do TWOJEJ dyspozycji:


Wszystkie nasze prace wyceniane są indywidualnie, w zależności od wielkości zlecenia oraz zastosowanych materiałów i technologii. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą okien i drzwi z PCV oraz aluminium.